วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  : นางสาวปภาวี  เภาพาน    ชื่อเล่น  แคท
คบ.2  การประถมศึกษา  หมู่ 3   รหัสนักศึกษา  554188123
คณะครุศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วันเกิด : 10  กุมภาพันธ์  2536
ภูมินำเนา : จังหวัดอุดรธานี
สถานะภาพ : โสด
เพื่อนสนิท : นางสาวอรอุมา  เหมือดเขื่อนขันธ์  (กล้วย)

ชื่อ : นางสาวอรอุมา  เหมือดเขื่อนขันธ์   ชื่อเล่น  กล้วย
คบ.2 การประถมศึกษา  หมู่ 3   รหัสนักศึกษา  554188093
คณะครุศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วันเกิด : 24  กุมภาพันธ์  2536
ภูมิลำเนา : จังหวัดสกลนคร
สถานะภาพ : โสด
เพื่อนสนิท : นางสาวปภาวี  เภาพาน  (แคท)